Chiến Lược Đào Tạo Nguồn Nguồn Lực Cho Ngành Nông Nghiệp – AI & IOT

TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo trường đại học Nông Lâm TP.HCM,

Hội thảo đã thu hút nhiều doanh nghiệp, các chuyên gia am hiểu sâu rộng về đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh mới thuộc về xu thế: cách mạng công nghiệp 4.0. Việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phat triển, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước là vấn đề sớm được đặt ra. Các trường đại học đã chuẩn bị gì cho bối cảnh này? Tại hội thảo, đại diện trường đại học Nông Lâm TP.HCM, TS Trần Đình Lý, Trưởng Phòng Đào tạo đã chia sẻ định hướng chiến lược đào tạo nguồn nguồn lực cho ngành nông nghiệp theo nguyên tắc đón đầu đối diện với bối cảnh luôn thay đổi.

TS Trần Đình Lý đã minh chứng tại hội thảo độ ngũ nguồn nhân lực liên quan lĩnh vực nông nghiệp có trình độ đến từ 2 cái nôi lớn nhất nước: Trường Đại học Nông lâm TPHCM và Học Viện nông nghiệp Việt Nam, minh chứng cho sự

4.0 cần được xem xét, đánh giá toàn diện với nhiều yêu cầu và thách thức mới đặt ra cho các cơ sở đào tạo, như: chủ động đón đầu xu thế và yêu cầu của thị trường lao động. Bài toán về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hiện nay đã có thêm những tiêu chí, điều kiện ràng buộc mới, hết sức khó khăn, đòi hỏi sự đổi mới toàn diện trong công tác đào tạo; các cơ sở đào tạo không thể vẫn sử dụng phương pháp cũ, thiếu tính tương tác, thiếu thực tiễn của mô hình sản xuất mới để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển và ứng dụng nhanh chóng của các công nghệ hiện đại từ cuộc CMCN 4.0 nếu không muốn tụt hậu và đào thải.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong môi trường mới, đội ngũ giảng viên giáo phải có những năng lực mới, năng lực sáng tạo và do đó đòi hỏi phải có những phẩm chất mới trên cơ sở chuẩn hóa, thông qua các hoạt động đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. Tại Hội thảo, các chuyên gia cũng đã thống nhất cao việc đồi mới nội dung, phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; Nâng cao chất lượng đào tạo một số trường đại học, một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong ASEAN và thế giới.

Chia sẻ từ ông Sandip Roy, Gám đốc điều hành của Dentsu X Việt Nam


“AI & IOT artificial Intelligence will be the technological leap in our civilization towards a progress towards a more automated society than today. AI combined with IOT will play a critical role in our daily lives whether it be in the area of digital marketing, understanding consumers/market research, customer service, analytics etc. AI will also play a critical role in resource utilization, infrastructure management and healthcare. In the area of agriculture it will help create agricultural robots to support crop and soil monitoring, predictive analysis etc. Vietnam has huge potential in AI & IOT – however skillset & and shortage of industry data along with barrier to entry are posing big challenges at the moment”

Nguồn VMA & RBM 2018

Chúc Anh Chị ngày vui!

X